Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2014

Communio 1/2014 [70]: Apologie a apologetika

Obrázek
Mají křesťané 21. století potřebu se bránit či obhajovat? Tato otázka prostupuje jako ústřední motiv prvním letošním číslem Mezinárodní katolické revue Communio (sv. 70), které právě vychází a které nese název Apologie a apologetika.

Již v editorialu jeho autor, David Vopřada, naznačuje, že dnešním úkolem je především promýšlet a pracovat na nové formě křesťanské apologetiky.

Úvodní článek kardinála Williama Levady, bývalého prefekta Kongregace pro nauku víry, předkládá několik základních prvků „nové apologetiky pro nové tisíciletí“, mezi nimiž zaujímá první místo zpozornění vůči kráse stvoření a rozvinutí schopnosti vnímat svět jako „svátost“.

Vincent Carraud, profesor dějin moderní filosofie na pařížské Sorbonně, popisuje a kriticky hodnotí zrod a nosné principy apologetiky 19. století a 20. století. Zatímco se tato forma obrany víry soustředila na rozumový důkaz, měl by současný apologeta čerpat spíše z patristické tradice, která jako určující horizont každé křesťanské obhajoby be…

Na prahu smrti. Svátost nemocných, nebo poslední pomazání?

Obrázek
čtvrtek 22. května 2014 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Hosté: fr. Antonín Krasucki OP, P. David Vopřada a Martina Špinková, moderátor fr. Benedikt Mohelník OP

Každý lidský život jednou skončí. Říká se, že je to jediná skutečná jistota člověka. Vážně mluvit o smrti je těžké. Na jednu stranu jsme si na smrt jaksi zvykli. Vidíme ji ve filmech a ve zprávách, čteme o ni v novinách i v bulváru. To se nás ovšem osobně netýká. Když se však dozvíme o smrtelné nemoci někoho blízkého či jsme s takovou situací sami konfrontováni, všechno se mění. Umíme se pak podívat smrti do tváře?

Téma smrti je plné paradoxů. Medicínská technika smrti je dokonalá. Umění umírat chybí a nikdo mu neučí. Mnoho lidí si přeje zemřít bezbolestně a raději o tom ani nevědět. Křesťanská tradice se naopak modlí o vysvobození od nenadálé smrti. Co se děje po smrti člověka v jeho okolí? Ubývá smutečních rozloučení, zato v mnoha bytech lze vidět urnu s popelem…

Salve 4/2013: Papežové a koncil

Obrázek
V době, kdy si celá církev připomíná padesáté výročí II. vatikánského koncilu (1963–1965), ohlásila revue Salve třídílný cyklus reflexí koncilních událostí. První číslo je nazvané „papežové a koncil“ a nahlíží na koncil pohledem jeho propojení s papežským úřadem.

Historik Tomáš Petráček je dvou studiích nejprve zasazuje svolání koncilu do historického rámce a zvláště do dějin moderního papežství, které jako by na sebe uvnitř katolicismu strhávalo veškerou pozornost a moc. Mnohým se zdálo, že koncil jako takový již nemá (zvláště po vyhlášení dogmatu o papežské neomylnosti) v církvi místo. O to větším překvapením svolání koncilu bylo. Dále se Petráček detailně zabývá samotným průběhem koncilu z pohledu účasti papežů (především Jana XXIII. a Pavla VI.) na něm.

Patristická studie Davida Vopřady Autorita koncilů starověké církve ukotvuje samu ideu ekumenického koncilu jak z historického, tak teologického pohledu a ukazuje, na jak bohatou tradici církve II. vatikánský koncil navazuje.

Rade…

Svatý Augustin a katecheze: Jak správně učit?

Obrázek
V augustiniánském klášteře sv. Tomáše na Malé Straně se od 22. do 26. dubna 2014 koná již XVI. augustiniánský týden. Letošní téma zní „Sv. Augustin a vzdělání. Augustiniánská pedagogika“. Soubor přednášek a seminářů má přiblížit nejvýznamnější postavu západních církevních otců. Více viz web augustinánů. Středeční přednáška "Svatý Augustin a katecheze – jak správně učit?" se bude věnovat Augustinově spisu De catechizandis rudibus.

Kdo v církvi slouží a kdo vládne

Obrázek
Čtvrtek 27. března 2014 v 19.30 hod.
ísto konání: barokní refektář (vstup Jilská 7a)

fr. Antonín OP, P. David Vopřada a Barbora Spalová, sociální antropoložka, moderátor fr. Benedikt Mohelník OP

„Co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi,“ jsou slova Ježíše Krista adresována apoštolům, která se v církvi tradičně chápou jako ustanovení duchovní moci církevní hierarchie. Zamýšlel Kristus církev jako strukturovanou instituci, anebo by spíše měla být společenstvím, kde jsou všichni jako bratři a sestry?

Ve společné debatě se zastavíme u svědectví života prvotní církve, jak nám ho zaznamenávají spisy Nového zákona. Budeme si všímat proměn, kterými musela procházet starověká církev v době, kdy se křesťanství stalo státním náboženstvím. Jaké posuny to vyvolalo v chápání autority v církvi a jakým očekáváním zvenku musela církev čelit? Druhý vatikánský koncil se důkladně zabýval pojetím biskupské a kněžské služby, obnovil trvalé jáhenství a polož…

Je možné odpustit?

Obrázek
Čtvrtek 27. února 2014 v 19.30 hod.
Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů
Místo konání: barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Obrácení srdce a z něho vyplývající odpuštění hříchů je podstatným prvkem křesťanské víry. Přesto se v současnosti vědomí hříchu a tím i nutnosti obrácení vytrácí také u mnoha praktikujících křesťanů. Často se mluví o krizi svátosti smíření v katolické církvi. Naopak psychologové a psychiatři mají práce více než kdykoli dříve. Jaké jsou příčiny tohoto stavu? Mohou psychologické poradny nahradit zpovědnice? Nelpí církev zbytečně na něčem překonaném?

K debatnímu stolu zasednou: fr. Antonín Krasucki OP, patrolog P. David Vopřada, fr. Benedikt Mohelník OP a psycholog Jeroným Klimeš. Moderátorem bude fr. Filip Boháč OP.

V debatě se nejprve zaměříme na biblickou nauku a na nejstarší období dějin života církve. Připomeneme si, jak mluvil o hříchu a jeho odpuštění sám Ježíš a jak toto učení převedla do praxe prvotní církev, především apoštol Pavel. Ukážeme si, …

Communio 3/2013: Moudrost

Obrázek
Není to úplně čerstvá novinka, ale vyšlo Communio o moudrosti, kde lze nalézt i jeden drobek o Augustinovi a jeho specificky biblické, christologické a eklesiologické cestě k moudrosti:

Editorial (5–9)
Alexis Leproux, „Zamiloval jsem si Moudrost...“ (10–20)
David Vopřada, Augustinova cesta k Boží Moudrosti – Kristus a církev (21–34)
Tomáš Machula, Moudrost lidská a božská podle Tomáše Akvinského (35–43)
Jana Maroszová, Zrcadlo či loď. O moudrosti v bláznovské literatuře raného novověku (44–68)
Karel Sládek, O moudrosti v pojetí Tomáše Špidlíka (69–76)
Paul McPartlan, Teologie v rámci unverzity. Ocenění dokumentu Mezinárodní teologické komise (77–86)
Prokop Brož, Mnohotvará Boží moudrost (Ef 3, 10) (86–100)
Mezinárodní setkání redakcí Communio v Praze (101–103)
Abstracts