Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2013

Vstupní brána: křest

Obrázek
Téma: O důležitosti rituálů, o iniciačních obřadech a o křtu

čtvrtek 24. října 2013 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Tématický okruh (cyklus): Rozpravy u dominikánů

Křest je jednoduchým obřadem, jímž se člověk stává křesťanem a členem církve. Tento iniciační obřad je ve svých základních prvcích neměnný už po dvě tisíciletí. Znamená to, že lidé dobře rozumí jeho významu spontánně? Neztratil tento obřad svou působivost, jak by o tom mohl svědčit malý zájem o jeho přijetí?

Kromě toho Evropa už dávno není křesťanskou společností, což je příčinou ztráty rituálního rámce důležitých okamžiků lidského života. Potřebuje vůbec současný člověk, konečně vymaněný z magického chápání světa, pro svůj život rituály? Ale možná určité archetypy nelze jen tak jednoduše pomíjet. Jen dostávají nové formy. O problematice důležitosti obřadů a jejich přínosu či účincích budou účastníci debaty diskutovat z hlediska biblické teologie, v perspektivě života prvotní církve a na základě poznatků s…

Když bylo křesťanství ještě mladé

Obrázek
Zajímají vás počátky křesťanství? Co to jsou ti církevní otcové a k čemu může zájem o ně být?

Ve středu 23. října se koná přednáška Když bylo křesťanství ještě mladé, a to v Pardubicích na faře po večerní mši v 19.30 (tj. cca od 20.15), na níž se pravidelně scházívá Arciděkanské vysokoškolské společenství Pardubice. A předpokládám, že jste srdečně zváni.

Konference Patristická exegeze Písma

Obrázek
Katolická teologická fakulta UK, Husitská teologická fakulta UK a Patristická společnost ČR pořádají ve dnech 19. až 20. září 2013 výroční patristickou konferenci s tématem Patristická exegeze Písma, na kterou srdečně zvu. Další informace na webu KTF UK.

Communio 1–2/2013: Blahoslavenství

Obrázek
Vyšlo nové číslo MKR Communio 1–2/2013. Dvojčíslo se věnuje biblickým blahoslavenstvím a je koncipováno jako tematická sbírka původních teologických studií i překladových článků, jež přinášejí různé pohledy na blahoslavenství u Matouše, ovšem nejen u něj.

Autorem úvodní studie, nazvané „Ježíš a blahoslavenství“, je Vojtěch Brož. Tomáš Machula podává obsáhlý a přehledný výklad blahoslavenství v díle sv. Tomáše Akvinského. Pořadí dalších článků se přidržuje výčtu jednotlivých blahoslavenství v Matoušově evangeliu: Po slavném kázání Mistra Eckharta o blahoslavenství chudých v duchu následuje zamyšlení Michaela Figury nad blahoslavenstvím plačících a nad svatým Duchem – Utěšitelem. Vojtěch Novotný se zabývá blahoslavenstvím tichých, zatímco David Vopřada přináší patristickou exegezi blahoslavenství těch, kdo lační a žízní po spravedlnosti. Blahoslavenství milosrdných tematizují ve svých příspěvcích Jan Ambaum a Stefaan Van Calster, jenž se na milosrdenství dívá z pohledu pastorace. Vojtě…

Pečeť Ducha

Obrázek
O biřmování teologicky a prakticky

čtvrtek 16. května 2013 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jilská 7a)

Biřmování je svátost křesťanské dospělosti, a proto ji přijímají mladí dospívající křesťané… Takto ji alespoň vnímá většina katolických věřících i pastýřů církve. Málokdo se pozastaví nad tím, že se svátost biřmování uděluje obvykle dlouho po prvním přijetí eucharistie, které by naopak mělo být vrcholem křesťanské iniciace. Má tato zaběhnutá praxe oporu v tradici církve? Lze ji považovat za správnou?

Je jistě pravdou, že tradiční pořadí svátostí křesťanské iniciace – křest, biřmování, eucharistie – bylo zachováváno po dlouhá staletí. Ke změně pořadí, které dnes většině laiků i pastýřů přijde zcela normální, ale také vedly dobré důvody. Církevní praxe se přece v řadě oblastí vyvíjí a přizpůsobuje. Možná nastal čas přizpůsobit udělování svátostí křesťanské iniciace novým podmínkám naší doby. S autorem knihy Pečeť daru Ducha svatého (nakl. Krystal OP, 2012) Benediktem Mohelníkem OP…

Ovce slyší hlas Beránkův

Obrázek
4. neděle velikonoční C • Sk 13, 14. 43–52 • Žl 99 (100) • Zj 7, 9. 14b—17 • Jan 10, 27–39

Mé ovce slyší můj hlas. Jaký je to hlas? Kde mu lze naslouchat? ... Slyším hlas toho, koho znám, kdo mi je povědomý. Nenaslouchám slovům cizince, osoby, jíž nelze důvěřovat. Ovce slyší hlas toho, koho znají. Ovce, o nichž Ježíš hovoří, slyší hlas Beránkův. Slyší to, co Beránek učí, ale především „slyší očima“ to, co pro ně Beránek vykonal. Hledí na toho, koho probodli, hledí na slávu, kterou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdyjehož Otec miluje (Jan 1, 14; 10, 12).

Znám je a ony jdou za mnou. Co znamená, že Pastýř zná své ovce? O pár veršů dříve v Janově evangeliu říká: znám své ovce a mé ovce znají mne, jako mě zná Otec a já znám Otce, a za své ovce dávám svůj život. Otec zná zcela zcela a dokonale Syna, protože se mu zcela dal, zrodil jej ve věčnosti, takže boží Syn je „Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha“. Otec se Synu zcela dal a Syn se zcela odevzdal Otci – p…

Revue Salve se věnuje tématu utrpení Boha

Obrázek
Nové číslo revue Salve (4/2012) nese název Utrpení Boha. Zdánlivě zcela teoretické teologické téma však na stránkách časopisu ožívá jakožto problém, který se dotýká základních otázek křesťanské víry, a je proto i křesťanskému životu blíž, než by se zdálo.

Biblický rozměr ideje Boha podléhajícího emocím, a tedy i utrpení, podává ve své starozákonní studii Marie J. Pitterová OP. Vhled do patristické doby, zaměřený na základní výpovědi na téma utrpení Boha od Órigena, podává David Vopřada. Syntetizující popis moderních teologických koncepcí obhajujících v různé míře myšlenku Božího utrpení, konfrontovaných s učením Tomáše Akvinského, obsahuje studie Gillesa Emeryho OP.

Téma Božího utrpení se úzce dotýká samotných základů křesťanských dogmat, především trojičních. Boží netrpnost podle učení magisteria proto pojímá ve svém přehledu Štěpán M. Filip OP. O teologických aspektech utrpení hovoří v rozhovoru i morální teolog Albert-Peter Rethmann. Pastoračně zaměřený pohled podává Pierre Descou…

Až uvidí, budou se radovat

Obrázek
Jako malý dárek a přání k Velikonocům si dovoluji poslat vám svůj překlad části Augustinovy Promluvy 239, kterou pronesl u příležitosti Pánova vzkříšení. Tato promluva také inspirovala novou mozaiku v kapli koleje sv. Moniky ve stejnojmenné augustiniánské římské kolegi. S tím také přijměte mé přání všeho dobrého a alespoň kapku velikonoční radosti.
1. Dnes jsme již třikrát slyšeli z evangelia o vzkříšení našeho Pána... 2. ... Co říká Lukáš [o dvou učednících, kterým se Pán zjevil na cestě]? Cosi zadržovalo jejich oči, takže ho nemohli rozpoznat (Lk 24, 16). A co řekl Marek? Zjevil se jim v jiné podobě (Mk 16, 12). ... Proto, bratři, ... jak si doufám pamatujete ze včerejšího čtení, jejich oči se otevřely, když vzdal díky a lámal chléb (Lk 24, 30). Co myslíte? Otevřely-li se v tu chvíli jejich oči, šli snad po cestě sním s očima zavřenýma, a přesto věděli, kam došlápnout, když měli oči zavřené? Jejich oči se otevřely k poznání, nikoli ke zření. A také náš Pán Ježíš Kristus mluvil s lid…

Konference „Patristická exegeze Písma“ (call for papers)

Ve dnech 19.–20. září 2013 proběhne v Praze výroční patristická konference, kterou tentokrát pořádá Katolická teologická fakulta UK, Husitská teologická fakulta UK a Patristická společnost ČR.

Téma konference: Patristická exegeze Písma

Termín konání konference: 19.–20. září 2013
Místo konání: Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, 160 00 Praha 6-Dejvice
Délka příspěvku: 20 minut
Témata a anotaci příspěvků zašlete do 30. června na adresu patr.konf@gmail.com. Pozvěte na konferenci také své kolegy, studenty a další zájemce o patristiku a dějiny biblické exegeze.

Jménem pořadatelů,
David Vopřada

Přednáška prof. Starowieyského

V Česku se objeví koryfej polské patrologie, prof. Marek Starowieyski, kněz varšavské arcidiecéze, jehož jsem mohl na římském Augustinianu poznat jako skutečně vzácného člověka. Myslím, že by neměly uniknout pozornosti dvě jeho přednášky, na něž odkazuje revue Parrésia.

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci ve spolupráci s edicí Pro Oriente. Dědictví křesťanského Východu (nakl. Pavel Mervart) vás zvou na přednášku prof. Marka Starowieyského „Starověcí autoři křesťanského Orientu“, která bude proslovena v úterý 9. dubna 2013, 17.00 hod., CMTF UP, Univerzitní 22, učebna U11, 3. patro.

Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna a edice Pro Oriente. Dědictví křesťanského Východu (nakl. Pavel Mervart) vás zvou na přednášku prof. Marka Starowieyského „Starověcí autoři křesťanského Orientu“, která bude proslovena ve čtvrtek 11. dubna 2013 od 16.00 hod. v Klementinu v učebně č. dv. 210 (vchod B2 – z průjezdu mezi Mariánským náměstím a Klementinem, 1. patro, vzdělávací centrum NK ČR)…